Användarvillkor

Om oss

SparaDirekt.se är en webbsida och massannonsör som, bland mycket annat, jämför priser på finansiella produkter och andra tjänster. SparaDirekt.se erbjuder också webbutrymme för tredjepart för att kunna jämföra priser för andra relaterade finansiella produkter och tjänster.

Sammanfattning

Vi har sammanställt punkterna nedan för att du snabbt skall kunna se vad som gäller vid användande av vår webbsida. Dessa sammanfattande punkter är inte del av våra användarvillkor utan finns bara där som referens. Innan du använder vår webbsida rekommenderar vi att du läser genom de fullständiga Användarvillkoren för att försäkra dig om att du godkänner dem. Vi föreslår att du skriver ut en kopia av dessa Användarvillkor och sparar dem på en säker plats för framtida referens.

Du får bara använda hemsidan ”SparaDirekt.se” för personligt bruk eller, om du är företagskund, endast för legitima prisjämförelser i företagssyfte.

Du måste tillhandahålla korrekt och fullständig information när du använder denna webbsida så att vi kan ge dig korrekta prisjämförelser.

Om du fyller i ofullständiga eller felaktiga uppgifter medan du använder denna webbsida och med dessa ingår ett kontrakt med ett försäkringsföretag baserat på denna information, kan din försäkringspolicy komma att betecknas som ogiltig, ej fullt möta dina försäkringsbehov och/eller inte betala ut någon ersättning på försäkringsfordringar.

Vi tillhandahåller en tjänst för prisjämförelser där du föresätter dig att ingå ett separat avtal med ett serviceföretag som erbjuder produkter eller tjänster. Därför bör du kontrollera deras användarvillkor för att försäkra dig om att du godkänner dem.

Dessa användarvillkor informerar dig om vad du bör göra om du har ett klagomål gentemot oss eller ett serviceföretag.

Allmänt

 • Dessa Användarvillkor gäller för ditt användande av denna webbsida.

 • Genom att använda denna webbsida godkänner du dessa Användarvillkor. Om du inte önskar bindas till det som skrivs i dessa Användarvillkor bör du inte använda denna webbsida.

Definitioner

 • "du" och "dina" åsyftar den person som avser använda eller använder denna webbsida.

 • "vi" "oss" och "vårt/våra" åsyftar SparaDirekt.se ett handelsnamn för Parker Corporation LP 39 Duke Street, Edinburgh, EH6 8HH, United Kingdom och dess agenter, samt valfri annan person eller annat företag som vi kan komma att lagligen överföra våra rättigheter till under dessa Användarvillkor. Du har rätt att sluta använda denna webbsida om vi överför våra rättigheter under dessa Användarvillkor till en tredjepart.

 • "webbsida" åsyftar en webbsida på world wide web som finns lokaliserad på domänen www.SparaDirekt.se

 • "serviceföretag" betyder det företag som tillverkar, tillhandahåller eller distribuerar produkter eller tjänster som annonseras på denna webbsida, eller som finns tillgängliga via denna webbsida.

 • "prisförslag" betyder ett pris som har delgivits av ett serviceföretag för jämförelse med andra prisförslag baserat på den information som du har delgivit oss. När vi ger dig ett prisförslag kan vi inte garantera tillgängligheten hos produkten, tjänsten eller det pris som har angivits eftersom du måste vända dig direkt till serviceföretaget för ett köp.

Användning av denna webbsida

 • Genom att använda denna webbsida går du med på att:

  • Du inte kommer att göra något som påverkar integriteten eller säkerheten hos denna webbsida eller som orsakar eller kan orsaka skador eller oskäliga besvär för andra användare av denna webbsida eller för oss, samt;

  • Att du inte samlar in, extraherar, laddar ner, reproducerar och/eller visar eller annonserar ut något av materialet du hittar via denna webbsida på en annan webbsida, annan online- eller offlinetjänst eller på annat sätt – inklusive, men inte begränsat till, information gällande försäkringspriser, oavsett om denna information har fåtts genom bottar, informationsutvinning eller andra ”skärmskrapande” mjukvaror eller system för att utvinna data.

 • Om du bryter mot någon av de klausuler som nämns under 3.1 ovan, kan vi komma att vidta de åtgärder vi anser nödvändiga, inklusive att neka dig tillgång till denna webbsida, vidta rättsliga åtgärder emot dig, samt avslöja sådan information som krävs till tillämpliga lagliga eller reglerande myndigheter.

Endast för bosatta i Sverige

 • Denna webbsida är enbart avsedd att användas av personer bosatta i Sverige och inget som hittas på den, inklusive dessa Användarvillkor, utgör ett erbjudande eller marknadsföring av tjänster till personer utanför Sverige. Produkterna och tjänsterna beskrivna på denna webbsida är enbart tillgängliga för personer som är bosatta i Sverige.

Dina skyldigheter

 • Du får enbart använda webbsidan ”SparaDirekt.se” för personligt bruk, eller om du är företagare, för legitima prisjämförelser i företagssyfte.

 • Det ligger på ditt ansvar att försäkra dig om att all information som du delger oss eller fyller i på denna webbsida är fullständig och korrekt, så vänligen dubbelkontrollera din information innan du skickar in den.

 • Du kommer att behöva svara på ett antal frågor för att jämföra eller få ett prisförslag för de produkter och tjänster vi erbjuder jämförelser av. Dessa frågor är utformade för att försäkra att vi och alla relevanta serviceföretag har all den information som krävs för att ge dig korrekt och passande information vid rätt tidpunkt, i förhållande till de produkter och/eller tjänster som du är intresserad av.

 • Gällande alla försäkringar beräknas nivån av skydd och din premie utifrån de svar som du ger på frågorna och därför måste du svara på alla frågor sanningsenligt och fullständigt till din bästa förmåga och kunskap. Om du brister i att tillhandahålla fullständig och korrekt information kan:

  • försäkringsprodukter komma att stå utan laga kraft (vilket betyder att du inte kan begära ut ersättning);

  • du komma att behöva betala ytterligare premier under ditt avtal för att ersätta ökad försäkringsrisk som ett resultat av detta och/eller;

  • du komma att stå som ansvarig för skada eller förlust för tredje part om du orsakar en olycka.

 • Detta kommer att vara beroende av de villkor som du har skrivit kontrakt på med ditt serviceföretag.

 • Om du köper eller använder en produkt eller tjänst direkt från ett serviceföretags hemsida bör du också läsa deras användarvillkor. Serviceföretagets användarvillkor för deras produkter och tjänster täcker de överenskommelser du tecknar mellan dig och serviceföretaget, medan dessa Användarvillkor, som du godkänner genom att använda vår webbsida, enbart täcker användandet av denna webbsida.

Vår tjänst

 • Vi tillhandahåller en tjänst som låter dig jämföra ett antal priser för produkter och tjänster och att ta ett beslut baserat på dessa jämförelser.

 • Vi ger inte finansiella råd, investeringsråd eller andra råd i relation till de produkter eller tjänster som jämförs. Inte heller ger vi rekommendationer eller stöd för serviceföretag.

 • Den information du ger oss används av serviceföretagen för att skapa deras prisförslag. Därför är det viktigt att du dubbelkontrollerar all information för att försäkra att den är fullständig och korrekt. Vi eftersträvar att försäkra oss om att vi korrekt vidarebefordrar informationen du har delgivit serviceföretagen i syfte att erbjuda dig en prisjämförelse.

 • Dessa Användarvillkor och vår korrespondens med dig kommer att genomföras på svenska.

Giltighet för prisförslag

 • Vi kontrollerar inte priset, erbjudandets längd eller särskilda villkor relaterade till de prisförslag du får i prisjämförelsen. Dessa sätts av serviceföretaget. Om du får ett prisförslag och önskar se hur länge det är giltigt eller om det finns några särskilda villkor för det, klicka vänligen vidare med hjälp av länkarna som vår webbsida har till hemsidorna för respektive serviceföretag. Serviceföretagens priser och erbjudanden uppdateras och rättas regelbundet så våra prisjämförelser kan komma att ändras.

 • För att köpa någon av de produkter eller tjänster som beskrivs på vår webbsida måste du kontakta serviceföretaget. När ett pris visas på denna webbsida kommer du också att hitta en direktlänk till hemsidan för serviceföretaget. För vissa produkter eller tjänster kan du komma att behöva slutföra din transaktion över telefon. Detaljerna kring produkten samt kontaktuppgifter hittar du på serviceföretagets hemsida/hemsidor.

Leverans av prisförslag

 • Du bör mottaga resultaten av får prisjämförelse-teknologi online. Dock så är detta beroende av tillgängligheten hos tredjeparts hemsidor och funktionen hos World Wide Web. Vid vissa tidpunkter kan vissa eller alla prisförslag online vara otillgängliga på grund av problem med tredjeparts hemsidor eller World Wide Web. Där det är möjligt försöker vi notifiera dig om detta och skickar e-post till dig för att låta dig få reda på när dina prisförslag är färdiga.

 • Medan vi strävar efter att tillhandahålla en så lättförståelig och allsidig tjänst som möjligt, kan dina krav inte komma att mötas om de är av ovanligt slag, ”icke standard” eller ”högrisk”-klassade. Om så är fallet måste du kontakta ett serviceföretag direkt för att diskutera dina krav.

 • Varje serviceföretag har ett unikt tillvägagångssätt när de skapar sina prisförslag och det kan hända att de inte ger prisförslag för alla sina produkter. Där du har uttryckt ett intresse för en produkt begränsad till ett visst serviceföretag, kan vi eller serviceföretaget komma att kontakta dig för att vidare assistera dig (förutsatt att vi eller serviceföretaget fortsätter att hantera dina data som konfidentiella och att vi efterföljer gällande dataskyddslagar).

Ansvar för innehåll

 • Vi är ansvariga för att försäkra att vi korrekt delger prisförslag för produkter eller tjänster via vår prisjämförelse-teknologi. Vi är också ansvariga för faktapåståenden som görs till dig från vår sida och för att skydda dina data i överensstämmelse med gällande dataskyddslagar.

 • Vi kommer att göra vårt bästa för att tillhandahålla dig en kvalitativ tjänst samt en virusfri webbsida. Dock så är vi inte ansvariga för datavirus eller andra datorrelaterade problem som du kan komma att råka ut för som ett resultat av att använda denna webbsida, vilka ligger bortom vår skäliga kontroll. Vi rekommenderar att du använder egna lämpliga antivirus-mjukvaror.

 • Vi är inte ansvariga för någon kommentar, åsikt, omdöme eller andra meddelanden på denna webbsida gjorda av tredjepart.

 • Hemsidorna för serviceföretag och tredjepart är ansvariga för brister eller fel på sina egna hemsidor och de kan ha en separat förpliktelse gällande detta gentemot dig.

 • Du kan ha separata rättigheter utöver det som står i dessa Användarvillkor under svensk konsumentskyddslag eller annan lagstiftning.

 • Vi förebygger eller exkluderar inte vårt ansvar för dig gällande död eller personlig skada orsakad av vårdslöshet från vår sida.

Intellektuella rättigheter

 • All information, data och upphovsrättsskyddat material på denna webbsida, inklusive varumärken (oavsett om de är officiellt registrerade eller oregistrerade), handelsnamn, märken, logotyper och enheter tillhör oss eller de personer som vi har givit äganderätt eller tillåtelse att använda sådan information, data och/eller upphovsrättsskyddat material. Du får inte använda sådan information eller upphovsrättsskyddat material såvida du inte har fått skriftlig tillåtelse från oss eller ägaren att göra detta.

 • Du har rätt att ladda ner eller kopiera innehållet eller andra nedladdningsbara föremål/data som visas på denna webbsida endast för personligt, icke företagsrelaterat bruk (exempelvis för att hjälpa dig med ett köpbeslut), förutsatt att du därigenom inte på annat sätt bryter mot dessa Användarvillkor.

Integritetspolicy

 • Vi kommer att efterfölja alla applicerbara dataskyddslagar i förhållande till de personliga data vi insamlar från dig.

 • Därutöver kommer vi att följa villkoren i vår Integritetspolicy.

 • Om du väljer att köpa eller utföra ytterligare förfrågningar om en produkt eller en tjänst via denna webbsida kommer du att dirigeras till serviceföretaget för produkten eller tjänsten och den information som du har tillhandahållit kan komma att vidarebefordras till ett sådant serviceföretag för att göra det möjligt för dem att hantera din förfrågan. Serviceföretagen är ansvariga för sina egna användarvillkor och dessa kan komma att vara annorlunda än våra.

Tredjeparts hemsidor

 • Denna webbsida innehåller länkar till hemsidor som administreras av tredjepart. Vissa av dessa hemsidor kommer att bära vårt märke och är därför enbart tillgängliga för våra kunder. Administrationen och innehållet på dessa hemsidor avgörs av tredjepart och kommer att ha separata användarvillkor. Vi tar inte ansvar för innehållet på tredjeparts hemsida, då detta ligger bortom vår kontroll.

 • Länkar tillhandahålls enbart av praktiska skäl och inkludering av länkar bör inte tas som stöd på något sätt till de sidor till vilka de länkar. Exempel på prisjämförelsetjänster som hanteras av tredjepart är ”jämför lån” och ”jämför energipriser”.

 • Du kan komma att vilja vidta följande åtgärder när du köper en produkt eller tjänst från tredjeparts hemsida:

  • Läs och försäkra dig om att du förstår användarvillkoren på deras hemsida samt villkoren för den produkt eller tjänst som du ingår ett avtal kring med dem;

  • Klargör och/eller kontrollera att du förstår relevanta villkor genom att ta oberoende hjälp, till exempel om de föreslagna transaktionerna är av signifikant finansiellt värde för dig eller om dina försäkringskriterier är särskilt unika eller har hög risk och/eller;

  • Kontrollera att det företag som du ponerar ingå ett avtal med är korrekt reglerat (till exempel av Finansinspektionen, om applicerbart). Du kan göra detta genom att besöka Finansinspektionens hemsida eller kontakta dem för att få en lista över de företag som ligger under deras kontroll.

Uppsägning

 • Vi kan komma att utfärda en varning alternativt tillfälligt eller permanent stänga av eller säga upp din rätt att använda denna webbsida om du:

  • På ett väsentligt sätt bryter mot något av villkoren du finner i dessa Användarvillkor;

  • Bryter mot eller överträder alternativt försöker bryta mot eller överträda några av rättigheterna hos annan/andra användare av denna webbsida och eller tredjepart i förhållande till denna webbsida eller;

  • Om du använder denna webbsida för att begå eller försöker begå ett brott.

Jurisdiktion och vidmakthållande

 • Om något av de villkor som står att läsa i dessa Användarvillkor hålls som ogiltiga eller ej genomförbara i laglig mening enligt en ansvarig myndighet kommer de övriga villkoren i dessa Användarvillkor inte att påverkas av detta.

 • I det fall en dispyt uppstår gällande dessa Användarvillkor kommer svensk lag att gälla.

 • Dessa Användarvillkor kommer enbart att gälla mellan oss och dig. Såvida inget annat nämns kan ingen annan person dra nytta av eller förlita sig till dessa Användarvillkor.

Klagomålsförfarande

 • Servicenivå


 • Vi siktar mot att tillhandahålla en högklassig tjänst för alla våra kunder, men emellanåt kan saker gå fel. När detta händer gör vi allt vi kan för att korrigera detta och för att assistera dig.

 • Vad gör du om du har ett klagomål?


 • Om du har ett klagomål gällande vår tjänst, vänligen kontakta oss först via e-post och om du därefter fortfarande inte är nöjd, vänligen skriv till vår Customer Relations Manager på adressen som du hittar nedan. Om du önskar använda ett annat kommunikationsmedel är du välkommen att kontakta oss via telefon eller fax.

 • Vi finns tillgängliga för att hantera klagomål måndag till fredag 9.00 – 17.00 förutom då dessa är en allmän helgdag.

 • Via e-post:


 • Vänligen skicka e-post till: enquiries@SparaDirekt.se så kommer vi att försöka lösa ditt ärende före avslutandet av nästföljande arbetsdag. Om vi inte lyckas lösa ditt ärende kommer vi att försöka komma överens om nästföljande åtgärd med dig.

 • Skriftligt:


  • Vänligen adressera ditt brev till:


   • Parker Corporation LP
    39 Duke Street,
    Edinburgh,
    EH6 8HH,
    United Kingdom

 • Vänligen inkludera ditt namn och din adress, ett telefonnummer för kontakt, ditt prisförslag-nummer samt uppgifter kring varför du inte är nöjd. Detta kommer att hjälpa oss att svara dig så snart som möjligt. Om vi inte har tillräckligt med information för att undersöka ditt klagomål kommer vi att kontakta dig för att fråga om ytterligare uppgifter.

 • Om vi inte lyckas lösa ditt ärende före avslutandet av nästföljande arbetsdag kommer vi att skicka en skriftlig bekräftelse gällande ditt klagomål inom 15 arbetsdagar efter att det har mottagits. I vår bekräftelse kommer vi att delge namn och arbetstitel för den person som kommer att hantera ditt klagomål.

 • Efter att åtta veckor har passerat sedan mottagandet av ditt ursprungliga klagobrev kommer vi att skicka ett sista svar eller en förklaring till varför vi inte kan utfärda ett sista svar, samt information kring när vi förväntar oss kunna göra detta.

 • Vi kan inte svara på klagomål som gäller ett serviceföretags produkt eller tjänst och vi tar heller inte ansvar för sådana klagomål. Vi rekommenderar att du besöker serviceföretagets hemsida och följer deras klagomålsförfarande om du önskar framföra ett klagomål till dem.